Adatvédelem

A BellResearch adatkezelési tájékoztatója

 

Bevezetés

A Bellresearch Kft. mint adatkezelő elérhetőségei:

Név: BellResearch Kutató, Elemző és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 37-45.
Képviselő: Horváthné Pintér Éva, Gál Tamás, Jakab Áron László
Cégjegyzékszám: 01-09-700542
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12727434-2-42
Telefon: +36-1-477-0100
E-mail: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

 

A Bellresearch Kft. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban és a Bellresearch adatkezelési szabályzatában meghatározott elvárásoknak.

A BellResearch elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BellResearch a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A BellResearch adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • EU 2016/679 Rendelete (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (a továbbiakban Nytv.)

 

Alapelvek a BellResearch adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy (16 év alatti személy) adatkezelési nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének nyilatkozata szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján kezelhető.

Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes kezelt személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

A kutatási adatok és a személyes adatok elkülönítése

Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során adott válaszokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk, olyan technikai eljárásokkal, amely a későbbi beazonosíthatóságot is lehetetlenné teszi. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

Kivételt képeznek ez alól azon kutatások, ahol az Érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján a személyes azonosítókat a BellResearch a kutatási adatokkal együtt kezeli, a kutatás érdekében.

A BellResearch kutatási tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Kezelt adatairól tájékoztatást, azok megismerését, helyesbítését, illetve kezelésének korlátozását, törlését vagy harmadik személy számára történő átadását, továbbá adatai kezelésével kapcsolatos esetleges panaszát a Bellresearch “Kapcsolat” menüpont alatt vagy a jelen Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségén kérheti.

Felhívjuk a BellResearch részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama az egyes adatkezelések esetében

 

I. A www.bellresearch.com, www.bellresearch.hu és ictreport.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe valamint az Internet használata során általánosan elfogadott, a látogatottság adatainak mérésére szolgáló egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatfeldolgozó: Data Contact Kft. (1221 Budapest, Arany János u. 100.)

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a BellResearch nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A honlapon látogatottsági és webanalitikai szolgáltatásokat végez az analytics.google.com címen elérhető szolgáltató, melynek keretében sütiket (cookie) és webjelzőket (web beacon) alkalmaz. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Ezen adatok kezeléséről a fenti címen elérhető adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 

II. Kapcsolatfelvételi, ajánlatkérési űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti ajánlatok küldése.
Az adatkezelés során profilalkotás és/vagy automatikus döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok típusa: név, cégnév, beosztás, e-mail, telefonszám, az érdeklődés tárgya, az üzenetben az érintett által megadott egyéb (személyes) adatok; időpont, a felhasználó számítógépének IP címe.

A kezelt személyes adatok forrása: az Érintett közlése az üzenet küldéséhez kapcsolódó önkéntes adatszolgáltatás útján.
Az Érintett az adatkezelési hozzájárulását az űrlap alján található üres checkbox szándékos kipipálásával teszi meg (az adatszolgáltatás szükséges feltétele).

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig.

Az Adatkezelő az adatok tárolásának biztosítása és a címzettnek továbbítása érdekében, tárhelyszolgáltatás, a honlap és űrlapok funkcionalitásának biztosítása és az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok ellátása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Adatfeldolgozó: Data Contact Kft. (1221 Budapest, Arany János u. 100.)

A személyes adatok címzettjei: a BellResearch cégvezetői, az ügyfélszolgálati és marketingtevékenységében részt vevő, valamint az üzenet témája szerint illetékes munkatársai.

  

III. Válaszadók (a kutatásban részt vevők) adatai

A kezelt adatok köre:

 • üzleti kutatások esetén: az Érintett neve, beosztása, közvetlen vezetékes, ill. mobilszáma, e-mailcíme,
 • lakossági kutatások esetében: az Érintett neve, kora és neme vezetékes, ill. mobilszáma.

A kezelt adatok forrása:

 • az Érintett adatszolgáltatása vagy
 • a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, vagy
 • a Megrendelő által átadott adatok (A Megrendelő által átadott személyes adatok tekintetében a Bellresearch adatfeldolgozónak minősül, az adatkezelés tekintetében döntésre nem jogosult.)

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az aktuális és későbbi kutatásaink során, úgymint:

 • piackutatás, a kutatással kapcsolatos tájékoztatás (pl. kapcsolatfelvétel),
 • adatpontosítás (telefonon vagy e-mailben),
 • válaszadói összefoglaló (szűkített kutatási eredmény) megküldése,
 • minőségellenőrzés miatti visszakérdezés, elégedettségmérés,
 • folyamatos kapcsolattartás és/vagy ismételt kapcsolatfelvétel (további kutatáshoz előzetes felkérés),
 • üdvözlet küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés címzettje:

 • telefonon keresztül történő, online, valamint fókuszcsoportos és mélyinterjús interjúkészítés esetében az adatokat a BellResearch Kft. dolgozza fel, harmadik személy részére nem továbbítja,
 • személyes interjúkésztés esetében adatfeldolgozók a személyes interjúkat bonyolító alvállalkozók.

 

Az adatkezelés időtartama: a piackutatási célú megkeresésekhez adott általános hozzájárulás tekintetében visszavonásig, a csak egy kutatáshoz adott hozzájárulás esetén a kutatás lezárását követő legfeljebb 30 napig.

Az adatkezelés nyilvántartási számok:

 • telefonos interjúkészítés esetén: NAIH-89976/2015.
 • online interjúkészítés esetén: NAIH-89978/2015, NAIH-86204/2015, NAIH-90472/2015
 • fókuszcsoportos kutatás esetén: NAIH-89979/2015
 • mélyinterjús kutatások esetén NAIH-89980/2015
 • személyes interjúkészítés esetén: NAIH-89976/2015

 

IV. Nyereményjátékban részt vevők adatai

Az adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény átadása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatok forrása: az Érintett személy adatszolgáltatása.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, törvény rendelkezése alapján, a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2).

A kezelt adatok köre: név, állandó lakhely irányítószáma és település neve, telefonszám, e-mailcím.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Adatfeldolgozók: A Bellresearch adatfeldolgozót (közreműködőt) nem vesz igénybe.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86204/2015.

 

V. Válaszadói ajándék átvételi elismervények nyilvántartása

Az adatkezelés célja: az ajándék átadások dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, aláírás, dátum, időpont, lakcím, valamint a vásárlási utalvánnyal kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

 

VI. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A BellResearch a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amelynek kiadására az adatkezelőt jogszabály kötelezi.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Bellresearch Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 

A BellResearch olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A BellResearch az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A BellResearch és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

A piackutatási interjúk technikai eszközökkel (diktafon, kamera stb.) történő megfigyeléséhez és rögzítéséhez az interjú kezdete előtt kérjük az Érintettek beleegyezését. A felvételek feldolgozása anonim módon történik.

 

Jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

 

A Bellresearch az Érintett személyes adatait az Érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását, továbbá harmadik személynek történő továbbítását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

Az Érintett kérelmére a BellResearch tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. A BellResearch a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BellResearch költségtérítést állapít meg.

 

A BellResearch a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az illetékes Hatóság elrendelte.

 

A BellResearch a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti, vagy az értesítés lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A tájékoztatásadás, helyesbítés, illetve törlés a törvényes 25 napos határidőn belül történik.

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A BellResearch – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

A BellResearch az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdésével, kérésével, panaszával forduljon hozzánk bizalommal a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt megadott bármelyik elérhetőségünkön. Amennyiben intézkedésünk nem lenne megnyugtató az Ön számára, intézkedésünk ellen jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Érintett a BellResearch ellen bírósághoz fordulhat.

 

A BellResearch fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (kutatas.adatkezeles@bellresearch.com), és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Budapest, 2021. október 12.